Družba Hit bo izplačala 1,2 mio evrov dividend

Nova Gorica, 10. 7. 2018 – Skupščina družbe Hit se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2017 ter podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017. Skupščina je določila delitev dobička družbe delničarjem in se seznanila z novima članoma nadzornega sveta družbe Hit, to sta Alan Bofulin in Uroš Radojević.

Skupščina se je z 96,28-odstotno udeležbo kapitala z glasovalno pravico najprej seznanila z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2017 s poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in skupine Hit s strani nadzornega sveta ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2017. Družba Hit je v poslovnem letu 2017 ustvarila čisti poslovni izid v višini 5.832.846,05 evra. Po sklepu uprave je bilo 2.916.423,02 evra razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2017 tako znaša 4.518.034,81 evra. Skupščina je sklenila, da se za plačilo dividende delničarjem nameni 1.154.067,78 evra, po nasprotnem predlogu SDH in Kapitalske družbe pa preostali bilančni dobiček v višini 3.363.967,03 evra ostane nerazporejen.

Skupščina družbe Hit je v nadaljevanju podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017. V zvezi s predlagano spremembo statuta družbe Hit je sprejela točko o dopolnitvi dejavnosti družbe z dvema dodatnima dejavnostma, sklepa o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2019 pa skupščina ni potrdila.

Za revizorja letnega poročila družbe Hit za poslovno leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila Skupine Hit za poslovno leto 2018 je bila imenovana revizijska hiša Deloitte revizija.

Ob zaključku seje se je skupščina seznanila z dvema novima članoma nadzornega sveta družbe Hit. 30. junija je namreč prenehal mandat dosedanjima predstavnikoma zaposlenih v nadzornem svetu, zato je s 1. julijem svet delavcev družbe Hit za predstavnika imenoval Uroša Radojevića ter dosedanjega in aktualnega predsednika sveta delavcev, Alana Bofulina.


Jure Boltar, vodja kabineta uprave, Hit, d. d., jure.boltar@hit.si, m 041 369 629.