Skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, družba Hit na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

Dokument

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave družbe Hit.

Dokument

PODATKI

Firma družbe: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica
Skrajšana firma družbe: HIT d.d. Nova Gorica
Sedež družbe: Delpinova 7a, Nova Gorica
Identifikacijska številka za DDV: SI89884302
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 5232058
Glavna šifra dejavnosti: 92.001 Dejavnost igralnic

Transakcijski račun:
Nova KBM d.d. 04750-0000204430
Nova LB d.d.: 02241-0014450765
GB d.d., Kranj: 0700 0000 3599 081
Znesek osnovnega kapitala: 28.328.467,70 EUR