V družbi HIT d.d. Nova Gorica se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato spoštujemo zasebnost naših strank in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe.

Predmetno besedilo je namenjeno vaši seznanitvi s politiko družbe HIT d.d. Nova Gorica v zvezi z varstvom osebnih podatkov naših strank ter seznanitvi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, in nameni njihove uporabe. 

A.    ZAKAJ IN NA KAKŠNI PODLAGI UPORABLJAMO OSEBNE PODATKE

1.    Izvajanje pogodb

Družba HIT d.d. Nova Gorica osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb.

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika, obveščanje o spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb naročniškega ali drugega pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja. V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, družba HIT d.d. Nova Gorica obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve posameznikom, ter opredelitve njihovih učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih prodajnih aktivnosti.

Nadalje družba HIT d.d. Nova Gorica osebne podatke obdeluje tudi zaradi izvrševanja pravic in obveznosti v klubu zvestobe. Uporaba osebnih podatkov, potrebna za namen izvajanja pogodbe o včlanitvi v klub zvestobe - Privilege Club, zajema uporabo osebnih podatkov, ki je nujno potrebna za izvajanje storitve Privilege Club, npr. sledenje zbiranju in koriščenju točk, ugodnosti na igralnih mizah in drugih ugodnosti klubske kartice ter drugim aktivnostim, ki jih izvajate ob uporabi klubske kartice, kar nam omogoča, da vas na podlagi nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov razvrstimo v posamezno skupino članov (srebrna, zlata ali črna klubska kartica in podobno). Več o tem si lahko preberete v Splošnih pogojih poslovanja Privilege Club-a.

Družba HIT d.d. Nova Gorica ne odgovarja za morebitno zlorabo ali razkritje osebnih podatkov posameznika, ki je posledica neustreznega ravnanja posameznika.

2.    Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Uporaba osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti zajema zlasti vodenje zapisnikov o varnostnih dogodkih, evidentiranje izdaje računov, evidentiranje hotelskih gostov, evidentiranje vstopa igralcev in vstopa neigralcev v igralnico, zagotavljanje videonadzora, hranjenje videoposnetkov nadzora nad dogajanjem v igralnicah in drugih prostorih HIT, vodenje podatkov o kreditnih karticah gostov (za rezervacije, odškodnine zaradi nepravočasnih odpovedi, poplačilo celotnih ali delnih stroškov nastalih med bivanjem ipd.), vodenje evidence o prejetih denarnih nagradah in daril v blagu gostom v igralnicah, vodenje evidence igralcev v spletni stavnici, vodenje evidence igralniških gostov, ki opravljajo transakcije z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, vodenje evidenc drugih transakcij, opravljenih v razmerju do HIT d.d. Nova Gorica in gostov, ki so takšne transakcije opravili.

3.    Uporaba vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa HIT d.d. Nova Gorica

Družba HIT d.d. Nova Gorica osebne podatke uporablja tudi na osnovi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva družba HIT d.d. Nova Gorica ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z zakonitim interesom družba HIT d.d. Nova Gorica obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu  za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran družbe (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema), in za namene statistične obdelave, namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimizirani podatki.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Družba HIT d.d. Nova Gorica lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

4.    Uporaba  osebnih podatkov na podlagi soglasja

Družba HIT d.d. Nova Gorica v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo osebnega okusa, interesov, in vedenja, tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Soglasje se lahko nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik.

Družba HIT d.d. Nova Gorica v  primeru, da je posameznik podal ustrezno soglasje, njegove osebne podatke uporablja za:

OBVEŠČANJE O UGODNOSTIH

Osebne podatke članov Privilege Cluba, pridobljene na podlagi članstva v Privilege Clubu in aktivnosti v tej zvezi, uporabljamo za obveščanje v zvezi z ugodnostmi, ki članom kluba pripadajo na podlagi članstva v Privilege Clubu  in morebitnih drugih dejavnosti, ki jih opravijo ob uporabi kartice zvestobe Privilege Club. To velja za vse ugodnosti, ki jih podelimo vsem članom kluba, tiste, ki posameznim članom pripadajo na podlagi vrste članstva v Privilege Clubu (imetnik srebrne, zlate ali črne klubske kartice), kot tudi tiste, ki članom kluba pripadajo na podlagi morebitnega dnevnega, tedenskega, mesečnega, polletnega, letnega zbiranja in koriščenja točk, ugodnosti na igralnih mizah in drugih vsakokrat veljavnih promocij posamezne poslovne enote, ki sodeluje v programu Privilege Club, in sicer v skladu s pogoji veljavnimi za konkretno promocijo posamezne poslovne enote.

NEPOSREDNO TRŽENJE

Osebne podatke posameznikov, ki so podali ustrezno soglasje, uporabljamo tudi za obveščanje o aktualni in prilagojeni ponudbi, novostih ponudb oz. storitev, nagradnih igrah in drugih novicah poslovnih enot, saj lahko neposredno trženje le na ta način prilagodimo posameznikovemu zanimanju in interesom. Obdelujejo se osebni podatki, za katere je dana privolitev, ter podatki, pridobljeni na podlagi:

-      združevanja članov v posamezne skupine na podlagi obdelave osebnih podatkov, in

-      postopkov analiziranja osebnih podatkov na individualni ravni, kar je nujno za razvrščanje v skupine iz prejšnje alineje, in na tej podlagi pripravo ponudb, ki so prilagojene potrebam posameznikov.

ANKETE, ANALIZE IN RAZISKAVE

Osebne podatke, pridobljene na podlagi članstva v Privilege Clubu in aktivnosti v tej zvezi, uporabljamo za izvajanje anket, analiz in raziskav, ki niso namenjene trženju, temveč predvsem izboljšanju ponudbe in storitev poslovnih enot , in vključujejo analize poslovanja, obiska ipd.

OBSTOJ RAČUNALNIŠKE (AVTOMATIZIRANE) OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

HIT d.d. Nova Gorica pri obdelavi osebnih podatkov uporablja računalniške sisteme, na podlagi katerih se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano. Ti sistemi so nujno potrebni in se uporabljajo za ustrezno razvrščanje članov Privilege Cluba  v skupine (srebrna, zlata ali črna klubska kartica ) na podlagi oblikovanih profilov, kot tudi za ustrezno določanje pridobljenih in koriščenih točk, ugodnosti na igralnih mizah in drugih ugodnosti klubske kartice, ki jih s svojimi  aktivnostmi dosežejo člani kluba zvestobe.

Avtomatizirano (torej izključno na podlagi računalniškega vodenja oziroma odločanja) se izvaja tudi obveščanje o pridobljenih ugodnostih posameznega člana Privilege Cluba, izvajanje neposrednega trženja na podlagi osebnih podatkov, pridobljenih v okviru članstva v Privilege Clubu, kot tudi pošiljanje anket ter izvajanje analiz in raziskav na podlagi izsledkov anket in drugih aktivnosti v okviru Privilege Cluba, če ste za takšno obdelavo podali svoje soglasje.

V zvezi z odločitvami na podlagi osebnih podatkov, ki temeljijo zgolj na zgoraj opisani avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov v okviru izvajanja storitve članstva v Privilege Clubu, vključno z oblikovanjem segmentov in profilov na njihovi podlagi, in ki pomenijo določene pravne učinke ali na podoben način znatno vplivajo na položaj posameznika, ima slednji pravico, da poda zahtevo, da zanj taka odločitev ne velja. Izjema velja, če je taka odločitev nujna za izvajanje storitev, povezanih s članstvom v Privilege Clubu,  če za tako obdelavo obstaja izrecna zakonska podlaga na ravni države ali EU, ali če je utemeljena s posameznikovo izrecno privolitvijo v ta namen.

V primeru avtomatiziranega sprejemanja odločitev, segmentiranja in profiliranja, ki je nujno za izvajanje storitev, povezanih s članstvom v Privilege Clubu, ali je utemeljeno na podlagi posameznikove izrecne privolitve, ima posameznik pravico, da zahteva, da odločitev osebno preverimo (pravica do posredovanja upravljavca), do izražanja lastnega stališča v tej zvezi kot tudi do izpodbijanja na tak način sprejetih odločitev. Način izvajanja vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je opisan spodaj v okviru poglavja VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANIMI OSEBNIMI PODATKI.

5. Spletna stran in spletne storitve

Družba HIT d.d. Nova Gorica od obiskovalcev svojih spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njenih spletnih strani. 

Osebne podatke, pridobljene prek naših spletnih strani, skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam. 

Družba HIT d.d. Nova Gorica lahko zbira osebne podatke, ki jih pridobi od obiskovalcev spletnih strani, kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše storitve,
 • se preko spletne igralnice včlanite v naš klub zvestobe (Privilege Club) ali uporabljate storitev My Privilege  na spletni strani »www.hit.si/myprivilege/« ,
 • stopite v stik z nami,
 • ste prejemnik naših storitev,
 • se registrirate v HIT-ovo spletno igralnico.

Družba HIT d.d. Nova Gorica osebne podatke uporablja z namenom, da: 

 • obiskovalcem zagotovi informacije, ki so jih zahtevali od nas,
 • izboljša uporabniško izkušnjo v zvezi z našimi storitvami in spletno stranjo,
 • obvešča o storitvah, novostih in ponudbah, v kolikor obiskovalci za to podajo izrecno privolitev oz. se prijavijo na prejemanje novic,
 • zagotavlja varnost uporabe storitev. 

Zbiramo lahko naslednje vrste informacij: 

1. Podatke ki nam jih posredujete preko elektronskih obrazcev in poizvedb

 • kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka)
 • vsebina vašega sporočila

2. Podatke ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Družba HIT d.d. Nova Gorica zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Piškotki, ki jih uporablja večina današnjih spletnih strani doma in v svetu, omogočajo hitro, prijazno in enostavno sodelovanje med vami in spletno stranjo ter vam omogoča prijazno uporabniško izkušnjo v primeru, da privolite v njihovo uporabo. S pomočjo nekaterih piškotkov lahko vzorčimo in segmentiramo obiskovalce in s tem zagotovimo vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika.

HIT d.d. Nova Gorica uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Izvor

_utma

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

Google Analytics

_utmb

Statistika ogledov spletne strani

30 minut

Google Analytics

_utmc

Statistika ogledov spletne strani

do zaprtja brskalnika

Google Analytics

_utmz

Statistika ogledov spletne strani

6 mesecev

Google Analytics

Poleg naštetih uporabljamo tudi piškotke za spremljanje odziva obiskovalca na obvestilo o piškotkih (hit) ter piškotke za spremljanje seje (laravel_session).

Piškotki, ki jih uporabljamo, ne vsebujejo podatkov, ki vas lahko osebno identificirajo, npr. ime, telefonska številka, poštni in e-poštni naslov, bančna povezava ali podatki o kreditni kartici.

Več o uporabi piškotkov si lahko preberete na spletni strani Piškotki.

Več o vedenjskem oglaševanju si lahko preberete na povezavi http://www.youronlinechoices.c....  

3. Podatke o uporabi storitve My Privilege

Privilege club ima svoje spletno mesto na naslovih »https://webr.hit.si/MyPrivileg... in https://my-privilege.com/« (v nadaljevanju: »MyPrivilege«), preko katerega lahko član preveri stanje točk, ugodnosti na igralnih mizah, seznam ugodnosti, ki članu prinaša posamezna klubska kartica, seznam ugodnosti, ki jih član lahko koristi glede na zbrano število točk, vsakokrat veljavni cenik ugodnosti, ki jih član prejme na podlagi določenega števila zbranih točk, seznam poslovnih enot, ki sodelujejo v Privilege club-u, idr.)

Vrste osebnih podatkov, ki se v zvezi z uporabnikom spletne storitve My Privilege  obdelujejo v spletni storitvi:

·       podatki, ki se nanašajo na uporabnika:

o   številka Privilege Club kartice,
o   datum rojstva,
o   elektronski naslov.

O storitvi in pravilih uporabe spletne storitve se lahko podrobneje seznanite tudi v Splošnih pogojih članstva in poslovanja Privilege Cluba.

6. Družbena omrežja

Družba HIT d.d. Nova Gorica uporablja naslednja družbena omrežja in upravlja z naslednjimi stranmi: 

·       Družbeno omrežje Facebook:

o   Perla Resort & Entertainment - fb.com/perla.novagorica

o   Park Hotel & Entertainment - fb.com/park.novagorica

o   Drive-in, Restaurant & Entertainment - fb.com/drivein.novagorica

o   Mond, Casino & Hotel – fb.com/mond.sentilj

o   Korona, Resort & Entertainment – fb.com/korona.kranjskagora

o   Fontana, Bar & Entertainment – fb.com/fontana.rogaskaslatina

o   Aurora, Restaurant & Entertainment – fb.com/aurora.kobarid

o   Poker room Perla – fb.com/pokerroomperla

o   Poker room Mond – fb.com/mondpokerroom

o   Poker room Korona – fb.com/korona.pokerroom

o   Poker room Fontana – fb.com/fontanapokerroom

o   Club Perla – fb.com/clubperlaslovenia

o   Hotel Lipa – fb.com/lipa.hotel

o   Hotel Sabotin – fb.com/sabotin.hotel

o   Hotel Špik – fb.com/spik.hotel

o   Hitstars.it - fb.com/stelleHIT

·       Družabno omrežje Twitter: https://twitter.com/Hituniverseofun

·       Družabno omrežje Twitter: https://twitter.com/HitStars_it

·       Družbeno omrežje LinkedIn: https://www.linkedin.com/compa...

·       Družabno omrežje Instagram: http://instagram.com/hituniverseoffun (ter pripadajoči odprti računi zgoraj naštetih Facebook strani)

·       Družbeno omrežje LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hit-d-d-

Sodelovanje in objave na družbenih omrežjih so prostovoljne.

Prijazno vabljeni k spremljanju družbe HIT d.d. Nova Gorica na družbenih omrežjih! 

B.     KDO LAHKO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima družba sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, in sicer v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Zaposleni v družbi in pogodbeni obdelovalci so zavezani spoštovati določila predpisov o varovanju osebnih podatkov ter veljavnih splošnih aktov družbe HIT d.d. Nova Gorica in sklenjenih pogodb o obdelavi osebnih podatkov. Podatki o strankah so poslovna skrivnost družbe.

POGODBENI OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Poleg družbe HIT d.d. Nova Gorica osebne podatke v imenu družbe in za njen račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci ali uslužbenci pogodbenih obdelovalcev, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov.

Osebne podatke posameznikov obdelujejo:

 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci družbe HIT d.d. Nova Gorica (izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, obdelovalci, ki jih družba HIT d.d. Nova Gorica angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, upravljalci prodajnih mest, zunanji tržniki, prevozniki, posredniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki družbe HIT d.d. Nova Gorica pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in sodnimi postopki),
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Seznam kategorij pogodbenih obdelovalcev je razviden iz seznama pogodbenih obdelovalcev družbe HIT d.d. Nova Gorica.

C.     HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe.

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

D.    RAZKRIVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Družba HIT d.d. Nova Gorica zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi posameznika, ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

E. S KATERIMI UKREPI VARUJEMO OSEBNE PODATKE

1. Zavarovanje prostorov 

Prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

2. Šifriranje

Pri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov, uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam.

Protokol SSL poleg tega zagotavlja tudi popolno avtentičnost spletišča družbe HIT d.d. Nova Gorica.

3. Pošiljanje elektronskih sporočil

Elektronski naslov, ki ga navede posameznik, uporabimo izključno zato, da slednjemu posredujemo želene informacije.

Nešifriranih obvestil o podatkih strank po elektronski pošti ne pošiljamo. Če se vsebina vašega sporočila nanaša na pogodbeno razmerje, to elektronsko sporočilo shranimo.

Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev, vas prosimo, da pomislite, da njegova vsebina na spletu morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd. 

Zunanji ponudniki storitev, ki za družbo HIT d.d. Nova Gorica zaradi zagotavljanja varnosti storitev filtrirajo vhodna elektronska sporočila na neželena sporočila oz. zlonamerno programsko opremo, lahko pridobijo dostop do vašega elektronskega sporočila.

4. Zaščita dostopa

Omrežje za obdelavo podatkov družbe HIT d.d. Nova Gorica je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu, ki ustreza najnovejšemu stanju tehnike. Notranje aplikacije družbe so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim imenom in geslom. Znotraj aplikacij so uporabniške pravice omejene glede na poslovno uporabo prek sistemov za dostop, in sicer na način, da so osebni podatki dostopni izključno tistim zaposlenim, ki so za delo z osebnimi podatki pooblaščeni, pri čemer skrbimo, da do osebnih podatkov posameznikov dostopa čim manjše število zaposlenih.

V družbi HIT d.d. Nova Gorica preverjamo, ali so sistemi zaščiteni pred poskusi nedovoljenega dostopa.

F. ZAGOTAVLJANJE TOČNIH, POPOLNIH IN AŽURNIH PODATKOV

Družba HIT d.d. Nova Gorica si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za z veljavno zakonodajo določene namene in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.

Ne glede na navedeno pa si morajo tudi posamezniki sami prizadevati, da družbo HIT d.d. Nova Gorica obveščajo o spremembah osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih in so pomembni za izvajanje pogodbenega razmerja. Podatke bomo popravili in dopolnili takoj, ko bomo obveščeni o spremembi. 

G.    PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANIMI OSEBNIMI PODATKI  

V nadaljevanju vam predstavljamo vse vaše pravice, ki jih imate v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov in zagotavljanjem njihove zakonite in transparentne obdelave.

V primeru nejasnosti v zvezi s pravicami, lahko vedno zaprosite za dodatna pojasnila nas ali našega Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

1.    Pravica do preklica privolitve

V kolikor želi posameznik preklicati že podano soglasje, lahko to kadar koli stori, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov: HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica ali elektronski naslov info@hit.si

Dano soglasje, povezano s članstvom v Privilege Clubu lahko posameznik kadarkoli prekliče tudi z izpolnitvijo kratkega obrazca na vseh Privilege točkah v poslovnih enotah s programom Privilege Club, ali preko spleta na spletni strani http://www.hit.si  ob uporabi elektronskega naslova in prejetega gesla ali po elektronski pošti na naslov info@hit.si, ob uporabi elektronskega naslova, danega za namen članstva v klubu.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

2.    Pravica do dostopa

Do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, lahko na podlagi vložene zahteve posameznik kadar koli brezplačno dostopa na enostaven način in v razumnih časovnih presledkih.

Za dodatne kopije ali v primeru očitno neutemeljenih ali ponavljajočih se zahtev lahko zaračunamo razumne stroške dela in materiala.

3.    Pravica do popravka

Na posameznikovo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo ali dopolnimo vaše netočne oz. neažurne osebne podatke, ki jih obdelujemo.

4.    Pravica do izbrisa

Osebne podatke

(i)              ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

(ii)            ki se obdelujejo na podlagi preklicane privolitve in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

(iii)           v zvezi z obdelavo katerih ste ugovarjali, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali tiste,

(iv)           ki so bili obdelani nezakonito,

na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo.

5.    Pravica do omejitve obdelave

Obdelavo osebnih podatkov na vašo zahtevo omejimo, kadar

(i)              posameznik oporeka njihovi točnosti (v tem primeru bomo obdelavo osebnih podatkov omejili za čas preverjanja točnosti teh podatkov),

(ii)            je njihova obdelava nezakonita a želi posameznik namesto njihovega izbrisa zgolj omejiti njihovo obdelavo,

(iii)           jih ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali

(iv)            je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

V primeru omejitve se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave posameznika o tem vedno obvestimo.

6.    Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke, ki nam jih je posameznik posredoval, na vašo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na soglasju ali na pogodbi in kadar je to tehnično izvedljivo.

7.    Pravica do ugovora

Če osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, kar vključuje profiliranje, lahko takšni obdelavi posameznik kadar koli ugovarja.

8.    Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu

Če na vašo zahtevo ne odgovorimo v roku 1 meseca ali če vašo zahtevo zavrnemo, lahko vložite pritožbo, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.

Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od poteka enomesečnega roka oziroma prejema zavrnilnega odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko stranka poda s pomočjo posebnega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca. 

H. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba HIT d.d. Nova Gorica zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve, pri čemer lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljšamo za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če HIT d.d. Nova Gorica podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.   

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba HIT d.d. Nova Gorica:

- zaračuna razumne stroške dela in materiala, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

- zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

I. KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S pisno zahtevo, poslano pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v družbi HIT d.d. Nova Gorica, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Zahtevo lahko posameznik pošlje na naslov:

Maja Erjavec
Odvetniška pisarna Čehovin in Erjavec d.o.o.
E-mail: dpo@hit.si t 05 333 09 80 

J. PRIPOROČILA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI

Priporočamo vam, da za varovanje vaše zasebnosti in osebnih podatkov poskrbite tudi sami.

Vsak posameznik je dogovoren, da poskrbi za:

 • varnost uporabniškega imena in gesel, ki naj ga ustrezno hrani ter razkrije le tistim osebam, ki jim popolnoma zaupa,
 • varnost svojega elektronskega naslova
 • ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do različnih vsebin. 

K. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Družba HIT d.d. Nova Gorica si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako HIT d.d. Nova Gorica uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način. 

Priporočamo, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako družba HIT d.d. Nova Gorica varuje njihovo zasebnost.

L. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@hit.si ali nam pišite na naslov: HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica. 

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe. 

HIT d.d. Nova Gorica
Nova Gorica, maj 2018