Na podlagi sklepa z dne 24. 9. 2018 Nadzorni svet družbe Hit d. d. objavlja: 

Razpis za mesto predsednika uprave (m/ž) družbe HIT d. d. 

Kandidat/ka za predsednika uprave družbe Hit d. d. mora poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:

 • univerzitetna izobrazba (VII.) ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri;
 • znanje slovenskega jezika in dveh svetovnih jezikov (ang., ita./nem.);
 • vsaj pet let delovnih izkušenj pri vodenju večjih poslovnih sistemov;
 • zaželene so izkušnje s področja igralništva in turizma.

Zaželeno je, da imajo kandidati izdelan menedžerski profil in sposobnost upravljanja sprememb, zmožnost vzpostavljanja in motiviranja visoko storilnih ekip, sposobnost timskega dela, komunikacijsko odličnost in ustrezno osebno integriteto ter poslovno etičnost. Navedeno naj bo možno razbrati iz življenjepisa.

K vlogi je potrebno priložiti:

 • življenjepis v Europass obliki;
 • overjeno kopijo diplome;
 • dokazilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta);
 • dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (če to ni materni jezik);
 • dokazilo o delovni dobi in izkušnjah na vodilnih in vodstvenih položajih;
 • potrdilo o nekaznovanosti;
 • izjavo, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami Zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,  da zoper njega ne teče postopek za ugotavljanje odgovornosti in da nima prepovedi opravljanja poklica;
 • izjavo, da ne opravlja funkcije vodenje, nadzora ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in ni večji delničar/družbenik konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe;
 • vizijo razvoja družbe HIT d. d. in skupine HIT za mandatno obdobje. 

Dokazila iz 6-8 točke ne smejo biti starejša od 1 meseca.

Testiranje znanja tujih jezikov se bo izvedlo v sklopu selekcije kandidatov. 

Kandidati/ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati najkasneje do petka, 12. 10. 2018 na naslov Hit d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, s pripisom »NE ODPIRAJ – prijava na razpis za PU«. Od izbranega kandidata se pričakuje, da bo predlagal nadzornemu svetu dva kandidata za člana uprave. 

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno in z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Predsednika uprave bo imenoval nadzorni svet družbe. Nadzorni svet lahko po lastni presoji povabi kandidate na pogovor. Kandidati bodo o izbiri/neizbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju izbranega kandidata.

Mandat traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet družbe Hit d. d.