Hit Alpinea

Firma družbe: HIT Alpinea, družba za turizem, d.o.o.
Sedež družbe: Borovška 99, 4280 Kranjska Gora
Identifikacijska številka za DDV: SI39467481
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 5001382
Glavna šifra dejavnosti: 55.100 – dejavnost hotelov in podobnih obratov
Transakcijski račun: Gorenjska banka, d. d., Kranj; 07000 0000004358  Abanka Vipa, d. d.; 05100-8011866390Nova LB, d. d.; 02068-0017737648
Znesek osnovnega kapitala: 17.681.488,90 EUR
Družba je vpisana v sodni register: pri okrožnem sodišču v Kranju Srg.  2005/01270; št. vložka: 1/00098/00
Izvršni direktor: Milan Sajovic

Predstavitev

Člani nadzornega sveta:
• Lilijana Sirk, predsednica
• Tomaž Repinc, namestnik predsednice
• Kovačić Boštjan, član
• Karmela Miškić, članica

BLAGOVNE ZNAMKE 

Podjetje HTP Gorenjka je leta 2005 pripojilo podjetje Kompas Hoteli Kranjska Gora in se preimenovalo v podjetje HIT Alpinea. Družba nastopa na trgu pod skupno korporacijsko znamko skupine Hit - Hit Universe of Fun in obvladuje 849 ležišč v štirih sodobnih hotelih in apartmajih v znanem turističnem kraju Kranjska Gora. Na trgu jih predstavljamo pod znamko Hit Alpinea, Kranjska Gora, kjer lahko izbirate med: 
• Ramada Resort
• Ramada, Hotel & Suites 
• hotelom Kompas 
• apartmaji Vitranc.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Z združitvijo smo oblikovali tudi novo organizacijsko strukturo, ki omogoča zaposlenim v podjetju učinkovito in uspešno opravljanje poslovnih dejavnosti. Poleg oddelkov poslovnih funkcij, kot so kadri, računovodstvo in finance ter nabava,  je delo organizirano v sektorjih za trženje, gostinstvo, gospodarstvo ter plan in analize.

PODPORA SOCIALNEMU OKOLJU

HIT Alpinea d.o.o. skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije, Občino Kranjska Gora in podjetjem Infrasport  sodeluje pri vzpostavitvi slovenskega in mednarodnega centra za šport invalidov. V svojem okolju in širše znamo prisluhniti potrebam številnih društev in ustanov ter jim priskočiti na pomoč bodisi pri uresničevanju njihovih vsakdanjih del ali pri izvedbi posameznih projektov in akcij.

ZGODOVINA 

Podjetje HIT Alpinea d.o.o., ki je v večinski lasti družbe Hit, d. d., Nova Gorica in ni javna delniška družba, je nastalo leta 2005 z združitvijo dveh največjih lastniško povezanih delniških družb v zgornjesavski dolini, in sicer HTP Gorenjka in Kompas hoteli.

HTP GORENJKA 

- od 1993 do 1998 podjetje izvede lastninsko preoblikovanje, konča denacionalizacijske postopke in se registrira kot delniška družba

- leta 2000 se začne programsko in poslovno prestrukturiranje podjetja, opredeli se poslovno jedro podjetja in nova usmeritev podjetja postane samo hotelirstvo

- leta 2000 je končana investicija v obnovo objekta Garni, ki se preimenuje v Apartmaje Vitranc, s 34 apartmaji s tremi zvezdicami- leta 2001 je zgrajen vodni park Aqua Larix z bazenom, savnami in centrom Vita, istega leta pa je zgrajena tudi velika konferenčna dvorana v hotelu Larix 

- leta 2002 celovito obnovijo hotel Larix in s prejšnjih treh zvezdic se s celovito ponudbo dvigne na nivo štirih zvezdic

- leta 2003 sledi rušenje dotrajanega Hotela Prisank, istega leta se konča gradnja novega z imenom Grand hotel Prisank, na nivoju štirih zvezdic

- s koncentracijo lastništva leta 2004 podjetje opravi nakup hotela Špik v Gozdu - Martuljku, poleg hotela pa se razprostira tudi avtokamp Špik kategorije treh zvezdic  

KOMPAS HOTELI 

- leta 1974 takratno podjetje Kompas Jugoslavija ob motelu (današnji depandansi) zgradi tudi hotel Kompas- leta 1976 podjetje kupi še drugi hotel v Kranjski Gori – hotel Alpina

- v osemdesetih letih podjetje upravlja Kočo na Gozdu in izvede prenovo objekta, ob koncu desetletja je objekt vrnjen Planinskemu društvu Kranjska Gora

- sredi osemdesetih let sta kupljeni gostišči Valeta v Portorožu in Jasna v Kranjski Gori, ki je bilo leta 1985 na novo zgrajeno; na začetku devetdesetih let je gostišče Valeta prodano in dejavnost osredotočena v Kranjski Gori

- leta 1994 je potekalo lastninsko preoblikovanje, prva javna prodaja delnic turističnega podjetja, ki je bilo razdeljeno na dve delniški družbi – Jasna turizem, d. d., in Kompas hoteli, d. d.

- leta 1995 je zaključeno  lastninsko preoblikovanje in Kompas Hoteli so delovali kot javna delniška družba do združitve.