My Privilege Login
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE - HIT d.d..

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJERevizorski svet je, na podlagi analize dokumentacije in izbranih dodatnih ukrepov dne 25.7.2016, podelil družbi HIT d.d. polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Projektna skupina zaposlenih je skupaj z zunanjo svetovalko izbrala ukrepe, s katerimi želi izboljšati organizacijo in delovno okolje tako, da bi zaposleni lažje usklajevali poklicno in zasebno življenje.
Ukrepi se nanašajo na področje urejanja delovnega časa, politike informiranja in komuniciranja, vodstvenih veščin, razvoja kadrov, ter strukture plačil in nagrajevanih dosežkov. Delo projektne skupine za pridobitev certifikata je bilo zelo zahtevno, saj je bilo potrebno upoštevati raznoliko strukturo zaposlenih v družbi, številne delovne procese pa tudi dejanske možnosti družbe.

Cilji, ki jih zasledujemo so:
- višja stopnjo zadovoljstva zaposlenih
- zmanjšanje bolniških odsotnosti
- zmanjšanje fluktuacije
- povečanje motiviranost za delo, produktivnosti in predanosti
- ustvarjanje občutka pripadnosti
- krepitev ugleda družbe v okolju.

Poleg enajstih obstoječih ukrepov, bomo v naslednjem triletnem obdobju do leta 2019 implementirali še naslednje ukrepe:
- Sestava tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
- Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
- Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra
- Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
- Širitev ukrepa Otroškega časovnega bonusa – razširitev ukrepa z možnostjo koriščenja prostega dneva za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole

Polni certifikat Družini prijazno podjetje je za naše podjetje zaveza, da se bomo še naprej trudili omogočiti zaposlenim čim bolj uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

NAZAJ NA