My Privilege Login
Družba Hit z obsežnim ciklom razvojnih investicij

Nova Gorica, 13. junij 2017 – Uprava družbe Hit je na današnji novinarski konferenci predstavila rezultate poslovanje družbe v letu 2016, ocene poslovanja v prvi tretjini letošnjega leta ter ključne korake razvoja družbe Hit v prihodnje, s poudarkom na vlaganjih v razvoj kadrov ter dvigu kakovosti slovenske turistične ponudbe.

Družba in skupina Hit sta poslovno leto 2016, drugo leto zaporedoma, zaključili v pozitivnih številkah in s ključnimi poslovnimi kazalniki v znamenju rasti. Trend uspešnega poslovanja se nadaljuje tudi v letošnjem letu, kar omogoča zagon razvojno usmerjenih investicij z lastnimi sredstvi. Po lanskih 11,2 milijona evrov, od katerih je bilo 5 mio evrov namenjenih izgradnji hotela Mond, so v družbi Hit v letošnjem letu za investicije namenili 17 milijonov evrov. Ob odkupu hotela Špik v Gozd Martuljku, ki sledi načrtom nove strategije združevanja igralništva z dobrim počutjem (»gaming & well being«), je v Hitovi destinaciji Kranjska Gora tik pred začetkom tudi celovita prenova igralniško zabaviščnega centra Korona, ki se bo zaključila v sredini leta 2018. V Novi Gorici so letos že prenovili del namestitvenih kapacitet v hotelu Park, v igralniško-zabaviščnem centru Perla pa se obeta prenova in povečanje gostinskih kapacitet. Ob tem redno posodabljajo igralniško opremo, informacijske sisteme ter vzdržujejo obstoječe objekte in opremo.  

V vodstvu družbe Hit kot ključni vzvod zagotavljanja konkurenčnosti ponudbe in kakovostnih storitev izpostavljajo investicije v znanje in strokovnost zaposlenih. »Usmeritev v zaposlene in goste, kot dve ključni izhodišči, neločljivo združujemo v temeljih strategije razvoja družbe Hit v prihodnje. Hitova poslovna uspešnost je v domeni vseh zaposlenih. Prav zato smo v letošnjem letu za 20 odstotkov povečali obseg sredstev, ki jih namenjamo za izobraževanje zaposlenih,« poudarja predsednik uprave družbe Hit, Janez Mlakar.

Zaposlenim v družbi Hit pripada del dobička za poslovno leto 2016, izplačana pa je bila že tretjina bruto plače iz uspešnosti poslovanja v letu 2016. S preseganjem planiranih rezultatov poslovanja v letošnjem letu so zaposleni prejeli regres v višini 1.100 evrov bruto, izpeljan pa je bil že del izrednih napredovanj. Skupščina bo na prihodnji seji odločala tudi o predlogu udeležbe delavcev pri dobičku za poslovna leta 2018–2020. »Enega največjih izzivov te uprave nedvomno predstavlja usklajevanje ustreznega plačnega sistema, h kateremu smo v sodelovanju s socialnimi partnerji pristopili takoj ob pričetku mandata,« dodaja Janez Mlakar.

Glede tržnih usmeritev se v družbi Hit zavedajo pomena obstoječih igralniških gostov iz bližnjih italijanskih in avstrijskih pokrajin. Medtem ko je avstrijski trg v rasti, pa na omejeni italijanski trg vse intenzivneje ciljajo tudi konkurenčne italijanske igralnice. V sodelovanju s predstavništvom STO v Italiji zato načrtujejo aktivnosti na oddaljenih italijanskih pokrajinah, ker po presenetljivih odzivih Slovenije sploh ne poznajo oz. je uvrščajo med privlačne turistične destinacije. Pri tem v Hitu poudarjajo, da so v takih primerih stroški vlaganj v razvoj gostov izredno visoki. Rešitve vidijo v dodatni nadgradnji kakovosti storitev, gostoljubja in v oblikovanju personaliziranih rešitev za posamezne segmente gostov: od zahtevnejših kitajskih gostov do tistih, ki igrajo na spletu. To so izhodišča za vzpostavitev t. i. »pametne igralnice«, ki bo v prihodnosti z ustrezno napovedno analitiko sposobna ob pravem času zagotoviti pravo ponudbo, ki bo gostu zadovoljila pričakovanja. »Namen koncepta pametne igralnice je združiti vsa znanja in informacije o gostih, trendih in dogajanjih na trgu, zato, da gostom ponudimo in omogočimo personaliziran splet storitev za prosti čas, od igre do povsem ekskluzivnih doživetij v lokalnih okoljih Hitovih destinacij,« razlaga Tevž Korent, član uprave družbe Hit. Pomemben vzvod za rast ob-igralniške realizacije predstavljajo tudi programi namenjeni razvoju poslovnega, športnega in eno-gastronomskega turizma, ki so osnovani na še večji povezanosti Hitove in lokalne turistične ponudbe po posameznih destinacijah (Nova Gorica, Kranjska Gora, Štajerska). Tržne aktivnosti pa v Hitu načrtujejo premišljeno širiti na trge arabskih dežel, Izraela in Kitajske, tudi s pomočjo lastne »incoming agencije«, kot nadgradnje obstoječega produkta Hit tours. 

* * *

Poslovni rezultati družbe Hit v letu 2016

Družba Hit je v letu 2016 ustvarila 162,5 mio EUR bruto realizacije (+2 % na 2015), od tega 139,9 mio EUR z dejavnostjo igralništva (+6 % na 2015) ter 18,8 mio EUR z dejavnostjo hotelirstva in gostinstva (+5 % na 2015). Hitove igralnice so beležile 1.395 tisoč obiskov, kar je za 2 % več kot leto pred tem. V letu 2016 je v Hitovih hotelih bivalo 91 tisoč gostov (na ravni leta 2015), ki so ustvarili 172 tisoč nočitev (+4 % na 2015). Družba je v poslovnem letu 2016 ustvarila 123,8 mio EUR poslovnih prihodkov, beležila 117,1 mio EUR poslovnih stroškov in ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 6,7 mio EUR. Družba Hit je v letu 2016 poslovala s 3,8 mio EUR čistega dobička. V lanskem letu je bilo plačanih 42,3 mio EUR skupnih igralniških dajatev (davka od iger na srečo in koncesijskih dajatev), kreditna zadolženost pa se je v primerjavi s koncem leta 2015 zmanjšala za 2,1 mio EUR. Ta je na dan 31. 12. 2016 znašala 57,1 mio EUR.

Poslovni rezultati skupine Hit v letu 2016

SkupinaHit je v letu 2016 beležila 151 mio EUR poslovnih prihodkov, k čemur je 123,4 mio EUR prispevala igralniška dejavnost ter 24 mio EUR hotelirstvo in druge turistične dejavnosti. Igralnice skupine Hit so v letu 2016 zabeležile 1.602 tisoč obiskov, gostje pa so ustvarili 425 tisoč nočitev. Stroški in poslovni odhodki so znašali 144,3 mio EUR in tako je skupina v letu 2016 ustvarila 6,7 mio EUR dobička iz poslovanja. Poslovno leto je skupina Hit zaključila s 3,5 mio EUR konsolidiranega čistega dobička. V letu 2016 je skupina skupno plačala 45,9 mio EUR igralniških dajatev (davka od iger na srečo in koncesijskih dajatev).

Poslovanje družbe Hit v prvih štirih mesecih leta 2017

Družbi Hit je v prvih štirih mesecih letošnjega leta uspelo doseči 49,4 mio EUR bruto realizacije iger na srečo, kar je za 9 % več glede na enako obdobje preteklega leta. Hitove igralnice so zabeležile 453 tisoč obiskov (4 % manj kot lani), 59 tisoč nočitev pa je bilo ustvarjenih v Hitovih hotelih (+ 13 % glede na enako obdobje lani). V primerjavi z neposredno konkurenco, ki posluje na italijanskem trgu, se je družba Hit v tem obdobju izkazala za tržno prodornejšo ter učinkovitejšo pri zagotavljanju rasti bruto realizacije. Italijanskim igralnicam je namreč realizacija v prvih štirih mesecih v primerjavi z lani padla za dobre 3 odstotke (Hitove igralnice +  9%).

Plan poslovanja 2017

V družbi Hit v letu 2017 načrtujejo bruto realizacijo od iger na srečo povečati za dobre 3 odstotke v primerjavi z letom 2016, prav tako pa stavijo na rast obiska igralnic in števila nočitev, slednjih kar za 20 odstotkov več, tudi z novimi namestitvenimi kapacitetami hotelov Mond in Špik. Cilj poslovnega leta 2017 je EBIT višini 6,5 mio evrov in čisti dobiček 4,4 mio evrov.


Lavra Peršolja Jakončič, Kabinet uprave, Hit, d. d., lavra.persolja.jakoncic@hit.si, m 031 336 814

NAZAJ NA-