My Privilege Login
HIT CORPORATE | Med največjimi v Evropi
Družba Hit bo izplačala 1,3 mio evrov dividend

Nova Gorica, 19. 6. 2017 – Skupščina družbe Hit se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom družbe Hit in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Hit za poslovno leto 2016 ter podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016. Skupščina je določila delitev dobička družbe delničarjem in zaposlenim ter imenovala tri nove nadzornike družbe Hit, ki so: Irma Frelih, Marjan Pintar in Gregor Bajraktarević.

Skupščina se je z 88,77-odstotno udeležbo kapitala z glasovalno pravico najprej seznanila z letnim poročilom družbe Hit za poslovno leto 2016 s poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine Hit za leto 2016 s poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta. Družba Hit je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini 3.792.422,35 evra. Po sklepu uprave je bilo 1,896.211,17 evra razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2016 tako znaša 2.963,426,28 evra. Skupščina je po nasprotnem predlogu SDH in Kapitalske družbe sprejela sklep, da se za plačilo dividende delničarjem – imetnikom prednostnih delnic, nameni 1.357.726,80 evrov, preostali bilančni dobiček v višini 1.605.699,48 evra pa ostane nerazporejen.

Slovenski državni holding in Kapitalska družba poslovanje družbe v letu 2016 ocenjujeta za uspešno, saj so ključni kazalniki poslovanja presegli tako tiste iz leta 2015, kot tudi načrtovane.

Skupščina družbe Hit je v nadaljevanju pooblastila predsednika uprave družbe Hit za sklenitev nove pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2018, ki predvideva izplačilo zaposlenim v višini največ 10 % čistega dobička poslovnega leta.

Prav tako so bile na skupščini podeljene razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016. Imenovani pa so bili tudi trije novi člani nadzornega sveta družbe Hit, ki so: Irma Frelih*, Marjan Pintar* in Gregor Bajraktarević*

Za revizorja letnega poročila družbe Hit za poslovno leto 2017 in konsolidiranega letnega poročila Skupine Hit za poslovno leto 2017 pa je bila imenovana revizijska hiša Deloitte revizija.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Irma Frelih je univerzitetna diplomirana ekonomistka, zaposlena na Slovenskem državnem holdingu d.d., kjer je pridobila bogate izkušnje na področju vrednotenja podjetij, upravljanja kapitalskih naložb, analiz računovodskih izkazov ipd. Ima izkušnje z delovanjem v nadzornih svetih in je imetnica potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

* Marjan Pintar je univerzitetni diplomirani pravnik, trenutno direktor družbe Soške elektrarne Nova Gorica. Ima bogate izkušnje s področja vodenja gospodarskih družb in javnih zavodov ter s področja pravnih, ekonomskih in kadrovskih zadev. Ima potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

* Gregor Bajraktarević je magister ekonomskih znanosti in član uprave Kapitalske družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odlikujejo ga večletne vodstvene izkušnje na področju investicijskega bančništva ter upravljanja nestrateških lastniških naložb v družbi NLB d.d., prav tako pa ima izkušnje kot član in predsednik v nadzornih svetih različnih družb. 


Lavra Peršolja Jakončič, Kabinet uprave, Hit, d. d., [email protected], m 031 336 814

NAZAJ NA-